RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
CANAL DE DENÚNCIES
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
http://transparencia.semdesa.net/
Fins a mitjans de l'any 2012, l'Ajuntament tenia externalitzat el servei de clavegueram. A partir d'aquesta data,  l'Empresa Municipal
n'assumeix la gestió. Amb aquesta nova responsabilitat  s'encarrega de suportar totes les despeses que comporta el servei i les
tasques inherents, principalment el desembossament de la xarxa de clavegueram.
En el moment de traspassar aquest servei a l'Empresa Municipal, s'ha posat de manifest que aquest sector exigeix un manteniment
exhaustiu i  que requereix un  control directe  basat en l'eficàcia.

Els dos treballadors destinats a les tasques de clavegueram s'encarreguen de la revisió diària de totes les bombes i de la
comprovació del seu correcte funcionament. Es reparteixen  el treball en  zones per a una millor organització: zona Santanyí, Zona
Cala d’Or i la resta. A més, se'n fan càrrec del manteniment i de la neteja de les escomeses, bombes i pous.
Durant aquests exercicis, s’ha ampliat la xarxa de clavegueram i s'han inclòs els següents bombejos:
·  Estació de bombeig "Ses Pedreres"
·  Estació de bombeig "Temporal"
·  Estació de bombeig "S’Olivo"
·  Estació de bombeig "Cos"
·  Estació de bombeig "Es Calo de Sa Torre"
·  Estació de bombeig "Piscina Cala d’Or"
·  Estació de bombeig "Escola Calonge"
·  Estació de bombeig "Dutxes de Cala Gran"
·  Estació de bombeig "Santanyí Consolació"
·  Estació de bombeig "Llombards", actualment inactiva
Aquest pla va ser presentat al Consell d’Administració. Si especificam per anys, aquestes són les fites més destacades
aconseguides:
·  Durant l'any 2012 es va procedir a la reparació i posada a punt de les bombes, instal·lació de guies, portes d’accés a les
casetes, comportes, marcs i barres de seguretat dels pous.
·  Durant l'any 2013 s’ha seguit amb la mateixa programació que la del 2012. A part,  han estat substituïdes algunes bombes
mitjançant l’adquisició d’altres de noves, obertura de noves comeses així com obres d’adaptació, en concret un embornal a
l’Avda Cala Llonga, C/Bèlgica de Cala d’Or. S'ha fet també una reparació a la canonada de Cala Gran i una obra d’adaptació
del bombeig de Cala Figuera.
·  Durant l'any 2014 s'han realitzat una sèrie de reparacions de la xarxa de clavegueram i adquisició de noves bombes, fet
que ha suposat una reducció en les incidències i hores d'intervenció:
·  Santanyí: Realització de nou bombeig al carrer Consolació
·  Avda Cala Ferrera: Obertura d'una rasa de 7 metres de profunditat i substitució de 30 metres de canonada.
·  Torrent de Ravells: Canvi de comporta
La xarxa de clavegueram i les bombes ja són molt antigues. És per aquest motiu que SEMDESA ha plantejat al Consell
d'Administració una planificació de treballs de remodelació i millora de la xarxa, alguna d'elles, de gran envergadura. S'aniran duent a
terme  en funció de l'evolució de la dotació pressupostària que l'Ajuntament ha destinat a l'empresa per aquest fi.
·  Cala d’Or:
·  Cala Esmeralda: Ampliació del pou d'impulsió
·  Cala Petita Ampliació del pou d’impulsió
·  C/Santanyí - C/Santueri Substitució dels dos pus
·  Avda Cala Ferrera. Substitució d'una canonada enfonsada. En el 2014 es va rompre part i va haver de ser reparada.
·  Cala Egos:
·  Citerea. Modificació del tub d’impulsió del bombeig de Citerea
·  Es Caló des Pou: Canvi de 100  de tub.
L’horari del servei és de dilluns a divendres de 07:00 a 14:30H. A  partir d’aquesta hora les cridades telefòniques de les incidències dels ciutadans es traspassen automàticament al responsable del servei. Si   es considera oportú, aquest s’encarrega de sol·licitar l'ajuda a un l’altre treballador per tal de solucionar els problemes.
Aquest horari ha anat variant: els dissabtes es treballen 5 hores amb horari de 08:00 a 14:00. Els diumenges es descansa.
Aquest servei implica estar atents a qualsevol tipus d'incidència les 24 hores del dia. Per això, sovint s'han d'atendre serveis fora de la jornada laboral.

TELÈFON D'URGÈNCIA: 672 611813


GESTIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ
Els treballs realitzats per l'Empresa Municipal es varen planificar a l'inici del servei. Primer es va fer una visita als bombejos i una reunió amb encarregats del servei. La idea era realitzar un pla d’actuació de manteniment i prevenció dels bombejos, tant de les bombes com dels quadres elèctrics. També era prioritat condicionar les casetes i comportes dels pous, els sistemes de protecció i contra incendis.
En segon lloc, es varen planificar una sèrie d’obres de millora de la xarxa que es consideraven prioritàries. Fins el moment se n'han executat una gran part; altres, de gran envergadura, resten a l'espera de la seva aprovació.

INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
MANTENIMENT CAVEGUERAM