RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
Constitució de la Societat.

L’Ajuntament de Santanyí prestava alguns serveis als veïns a través de la gestió directa, per la pròpia entitat local, i altres
mitjançant la gestió indirecta, utilitzant fonamentalment el contracte de gestió de servei públic.
Dia 1 de juny de 2006 se crea la Societat SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SOCIETAT DE RESPONSABILITAT
LIMITADA (SEMDESA) de caràcter unipersonal, participada íntegrament per l'ajuntament de Santanyí com a fórmula alternativa
d’organització i funcionament.
En els seus estatuts, es reconeix l’empresa perquè pugui exercir l'activitat mercantil pròpia per a la promoció, suport i
participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic, potenciant
iniciatives susceptibles de generar riquesa i ocupació.
En l'actualitat constitueix el seu objecte social, la realització de les següents activitats:
a) Construcció, manteniment, conservació, neteja, reparació i reforma de tot tipus de solars, edificis i, en general, qualsevol
immoble de titularitat municipal, així com instal·lacions i serveis municipals, com: vies públiques, parcs, jardins, zones verdes,
enllumenat públic i xarxes de clavegueram i pluvials, i platges.
b) Gestió d’instal·lacions esportives i culturals.                                                 
c) Gestió, ordenació i prestació de serveis de naturalesa cultural, educativa, formativa de participació ciutadana, de recollida
d’escombraries, gestió de residus i neteja viària, com també dels mitjans de comunicació municipals.
d) Gestió i ordenació dels cementeris de Santanyí de titularitat municipal i, que per convenis especials o altres, l’Ajuntament
de Santanyí gestiona.
e) Gestió d’altres serveis que l’Ajuntament de Santanyí encomani, considerant Serveis Municipals de Santanyí SLU com a
mitjà propi de l’Ajuntament tal i com ve definit a la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.                                        
L’objecte social podrà realitzar-se per la societat, bé directament o bé de forma indirecta, inclòs mitjançant la titularitat
d’accions o participacions en societats amb idèntic objectiu, analogia o similar.
L’activitat de la Societat s’inicià dia 9 de juny de 2006.


SOBRE SEMDESA
Activitat de l'Empresa Municipal

Des de la data de la seva creació fins a l’actualitat, SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U. s’ha anat posicionant com
a empresa municipal de serveis, adquirint a poc a poc una experiència que, a mesura que passa el temps, s’intenta ampliar amb
l’únic fi de prestar el millor servei públic al ciutadà dins de les possibilitats econòmiques existents i sense trobar a faltar el treball
prestat per empreses privades, ja que, sens menystenir la seva feina, la finalitat d’aquestes és obtenir el major benefici econòmic, i
d’aquesta manera, amb els mitjans propis de l’empresa contribuir a l’estalvi de diners públics.                                       
L’empresa ha sofert una evolució permanent, incorporant més serveis a la seva activitat, amb més personal a la plantilla, així
com diverses inversions de gran envergadura.
Cronologia de les actuacions realitzades per l'Empresa Municipal  

Els serveis principals que realitza l’empresa municipal, provenen de les encomandes de serveis del Ajuntament de Santanyí:                                                                   
2006:
• Servei temporal de suport i millora de la neteja viària del terme municipal de Santanyí.
2007:
• Gestió del Servei de neteja viària del municipi. Gestió per a l'any que ve de la neteja dels voltants dels contenidors de la resta
del municipi de Santanyí que no ho feien actualment.
• Gestió de la neteja d'edificis i locals municipals que actualment realitzen altres empreses.
2008:
• Manteniment de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria del teatre de Santanyí.
• Manteniment del rellotge de l'Ajuntament i del generador elèctric del poliesportiu municipal.
2009:
• Manteniment de les màquines del tanatori municipal
2010:
• Gestió i organització dels mercats dels diferents nuclis de població del municipi.
• A partir de l'1 de maig recollida mensual més de les que ja feien del Servei de voluminosos fet  fins ara per l'empresa de
recollida d'escombraries.
• La contractació d'un treballador per al cementeri municipal com enterrador.
• Manteniment i neteja de Cala Llombards.
• Gestió de la biblioteca municipal de Cala d’Or.
• A partir del mes de setembre gestió de la guarderia de Santanyí.
• Dels expedients per infracció de las normes de circulació.
• Del manteniment del cementeri de s’Alqueria Blanca.
2011:
• Gestió dels dos punts verds, la recollida domiciliària de voluminosos del municipi i la direcció control, supervisió modificacions i
fiscalització d'aquest servei un cop s'hagi iniciat la prestació del nou contracte amb FCC.
2012:
• Gestió del Servei de desbrossament de camins del municipi a partir de l'1 d'abril que fins ara realitzava la Mancomunitat Sud-
Mallorca.
• Neteja dels parcs infantils de terme municipal.
• Gestió del Servei de clavegueram de tot el municipi a partir l'1 d'abril.
• Servei de retirada de vehicles de la via pública mitjançant grua, prèvia denúncia de la policia municipal.
• Servei de manteniment de jardineria de tot el municipi, a partir de l'1 de gener i durant un any.
• Neteja del local de la 3ª edat de s’Alqueria Blanca i del tanatori de s’Alqueria Blanca-Calonge.
• 2014:
• Servei de retirada de vehicles amb grua.
• Manteniment de zones verdes,
• Neteja del tanatori del cementeri de s’Alqueria Blanca-Calonge,
• Col·legis i oficines.
• Ampliació de la jornada de l’escoleta de Santanyí perquè aculli alguns alumnes del col·legi Blai Bonet a primera hora del mati
de cada dia, fins que s’obri el col·legi, per afavorir la conciliació laboral i familiar del pares.
• La continuació, fins que s’indiqui el contrari, dels serveis que ja venen desenvolupant de manteniment de zones verdes, neteja
d’oficines i grua per a la retirada de vehicles.
2016:
• Servei de manteniment de platges.
Col·laboració amb l’Ajuntament de Santanyí en diferents actuacions:  

2010:
• Gestió del Conveni de col·laboració proposada pel departament de Benestar Social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per dur
a terme el reforç de l'equip d'atenció primària de Serveis Socials per a l'elaboració del Pla Municipal de Serveis Socials
2010/2011 per un import de 9.000,00 €.
• Gestió organització i realització de les jornades de treball que el Ministeri d'Interior i Administració de Justícia imponent a
persones amb problemes d'inserció laboral que s'han de realitzar en benefici de la comunitat.
• Gestió d'un administratiu per al reforç de l'oficina municipal de Serveis Socials com a conseqüència del Pla Municipal de
Serveis Socials aprovat en l'anterior Ple.
• Gestió d'un monitor de temps lliure del 15 de novembre al 15 de desembre de 2010, per donar a terme la dinamització juvenil al
municipi de Santanyí, com a conseqüència del Pla Municipal de Serveis Socials aprovat en l'anterior Ple.
• Gestió de personal derivada del conveni amb el Consell Insular de Mallorca per als Serveis Socials fins a finals d'aquest any.
• Col·laboració amb l'Ajuntament en les tasques de condicionament del municipi pel temporal del 29 d'octubre de 2013.
• La participació en el programa ALTER d'intervenció social i educativa per a joves de 14 a 16 anys.
• S’encomana la gestió del conveni de col·laboració entre la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries i l’Ajuntament de
Santanyí, pel compliment de penes de treball en benefici de la comunitat.
• Serveis prestats que han estat finançats per la Conselleria de Treball i Formació i el Ajuntament de Santanyí:
• Projecte CCLL 25/10: Conservació i millora de jardins i zones verdes del Terme Municipal de Santanyí en Temporada Alta.
• Projecte CCLL 26/10: Conservació i millora de jardins i zones verdes del Terme Municipal de Santanyí en Temporada Baixa.
2011:
• Projecte CCLL 18/11: Suport i Millora dels Serveis de Manteniment, Jardineria, Neteja Viària i d’Oficines del Terme Municipal
de Santanyí.
2013:
• Col·laboració amb l'Ajuntament en les tasques de condicionament del municipi pel temporal del 29 d'octubre de 2013.
• La participació en el programa ALTER d'intervenció social i educativa per a joves de 14 a 16 anys.
2014:
• S’encomana la gestió del conveni de col·laboració entre la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries i l’Ajuntament de
Santanyí pel compliment de penes de treball en benefici de la comunitat.
2015:
• Gestió i Contractació de persones desocupades de molt llarga duradamajors de 45 anys (renda d'insercions laboral)
cofinançada per Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu Regional per als Illes Balears per al període 2014/2020.
2016:
• Projecte de Embelliment i Manteniment de les Zones Verds del Municipi de Santanyí.
Dia 1 de juny de 2006 se crea la Societat SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA (SEMDESA) de caràcter unipersonal, participada íntegrament per l'ajuntament de Santanyí com a fórmula alternativa d’organització i funcionament.
Back
Next
SOBRE SEMDESA